Privacyverklaring

De werkzaamheden van Mediationland bestaan uit het begeleiden van mediatioyngesprekken, dialoogbegeleiding en het coachen en begeleiden van trainingen op maat. Voor het sluiten van een overeenkomst en het uitvoeren van de opdracht is het noodzakelijk dat uw algemene persoonsgegevens worden opgeslagen.

Geheimhouding

Mediationland zal geen persoonsgegevens uitwisselen met derden. Ook verstrekte informatie voor aanvang van een opdracht, tijdens een intakegesprek, blijft strikt vertrouwelijk.

Doel

Verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om een opdracht te kunnen uitvoeren. Mediationland zal persoonsgegevens enkel verzamelen om een dossier te vormen, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de betreffende opdracht. In het kader van de uitvoering van werkzaamheden kan aanvullend om een getekende volmacht worden gevraagd.

Verwerking

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om een dossier te vormen, in die zin dat uw naam kan voorkomen in aangeleverde stukken (documenten, facturen, overeenkomsten, e-mails e.d.). Mediation dossiers worden conform de regels van de Mediation Federatie Nederland voor de duur van vijf jaar bewaard. Voor haar administratie houdt Mediationland een wettelijke bewaartermijn aan van zeven jaar. Uw persoonsgegevens kunnen op facturen vermeld staan. Een passende beveiliging van uw gegevens is gewaarborgd doordat dossiers  in een beveiligde online-omgeving worden gewaard.

Recht op inzage

Als opdrachtgever en deelnemende partij kunt u te allen tijde verzoeken om inzage in uw dossier. Afhankelijk van de betrokkenen en de aard van de zaak kan mogelijk een aanvullende toestemming benodigd zijn

Scroll naar top