Algemene voorwaarden

Mediationland is een eenmanszaak welke in het handelsregister is opgenomen onder nummer 77555201. Eigenaar van deze eenmanszaak betreft I. Stins.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Mediationland en haar opdrachtgever/ client. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van op een overeenkomst toepassing zijn verklaard, zijn zij ook bij een volgende overeenkomst tussen dezelfde contractpartijen toepasselijk, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Opdracht

Te verrichten diensten worden gekwalificeerd als een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, welke na aanvaarding door de opdrachtgever met Mediationland is aangegaan.

Verplichtingen van partijen

Op Mediationland rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting om een opdracht met de vereiste deskundigheid en zorgvuldigheid uit te voeren.

Client dient alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst –waaronder ook de door Mediationland verlangde informatie- te verstrekken. Client staat in voor de juistheid van deze gegevens.

Facturering en betaling

Facturering geschiedt per maand. Mediationland specificeert haar facturen middels een datum, de gewerkte tijd in minuten dan wel uren en een omschrijving van de werkzaamheden. De werkzaamheden bestaan uit het opstellen en uitwerken van stukken, inlezen dossier, telefonisch contact met client en/of instanties, evt. reistijd (tegen € 0,10 cent per gereden kilometer) en het begeleiden van gesprekken.

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na het verstrijken van de aangegeven factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Client heeft niet het recht van opschorting of verrekening. Mediationland kan haar werkzaamheden opschorten, indien haar opdrachtgever met een betaling in gebreke is gebleven. Ingeval Mediationland kosten moet maken, bijvoorbeeld om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken, kan Mediationland aan haar opdrachtgever een voorschot vragen.

Aansprakelijkheid

Ingeval de wederpartij meent een grond voor een aansprakelijkheid jegens Mediationland te hebben, dient de wederpartij Mediationland op het moment van de ontdekking onverwijld op de hoogte te brengen.

Het recht op schadevergoeding vervalt een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit, indien Mediationland hiervoor aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW.

De aansprakelijkheid van Mediationland voor beroepsfouten wordt beperkt tot het bedrag waarvoor zij is verzekerd, te weten 250.000 (tweehonderdvijftigduizend) euro per aanspraak.

Forumkeuze en bevoegdheid

Op de rechtsverhouding tussen Mediationland en haar wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Partijen verklaren de rechtbank Alkmaar bevoegd om van een geschil kennis te nemen.

Scroll naar top